Klaňať sa

Klaňanie sa je prejav hlbokej úcty a pokory voči životu. Klaňať sa môžeme pred vyššou silou, ktorá nás stvorila, pred tajomstvom života, pred životom samotným, pred Láskou. Otvára to v nás prirodzené odovzdanie sa a zmierenie sa s tým, čo sa deje. Prijatie seba i sveta naokolo bez snahy ho zmeniť. Končí boj. Je to premena.

Klaňanie v našej kultúre vnímame veľmi ponižujúco. Ale v skutočnosti je to o veľkej úcte a uznaní niečoho, čo nás presahuje a zároveň zahrňuje.

Je dobré si nájsť vo svojej možno i každodennej duchovnej praxi čas na poklonu. Pokora je veľká cnosť a ták málo ctená a pochopená. Pokora je krásna, pretože dáva priestor životu bez toho, aby ho kontrolovala a určovala mu podmienky.

Miesto na poklonu si môžeme zvoliť v prírode alebo pri domácom otlári. Môžeme sa klaňať pred slnkom, pod hviezdnou oblohou, vlnám mora - vlnám života, vetru či stromom. Stromy predstavujú symbolicky život ako taký a spájajú nebo a zem. Stromy sú prírodné oltáre tajomstva života. Tiež sa môžeme klaňať Zemi a klesať až ku zemi, pretože tá nám dáva všetko, čo k pozemskému životu potrebujeme. Rovnako sa však život zrkadlí i v malých kvietkoch či kdekoľvek inde v prírode.

V interiéri sa môžeme klaňať pred svetlom sviečky, ktorá môže symbolizovať život, nádej, svetlo lásky... Alebo pred obrazom, ktorý pre nás predstavuje to vyššie a božské. Klaňať sa pred zobrazeniami božstiev je tiež možné, ale nezabúdajme, že sa klaniame jednej z tvárí tajomnej sily života, Lásky, ktorú si často personifikujeme do podôb božstiev, aby sme si ju priblížili.

Pri klaňaní môžeme upadnúť do tichej meditácie, môžeme sa modliť alebo zvolíme krátku formu klaňania sa a vyriekneme:

"Klaniam sa životu, ktorého som súčasťou."

"Vzdávam úctu sile, ktorá ma stvorila."

"Odovzdávam sa vyššej vševedúcej múdrosti. Veď moje kroky životom."

"Dávam ti seba, dávam ti všetko čím som, svoje svetlo i tieň. Nech sa stane tvoja vôľa."

Môžeme zvoliť i niečo oveľa jednoduchšie a priamejšie, záleží na našom nastavení v danom okamihu, napr. Prosím sila života stoj pri mne pri dnešnej skúške.

Formulácia ako taká nie je dôležitá, skôr je dôležité, aby bola úprimná a pravdivá. Od srdca.