Mystérium Márie

Tajomstvo zázračného božského počatia odhalené

Keď sa ku mne na jar 2020 dostalo učenie Marguerity Rigoglioso, zmenilo to celý môj pohľad na Máriu a na jej posolstvo, ktoré nesie. Kto bola naozaj Mária, matka Ježiša? Cirkev z nej spravila pasívnu ženu, ktorá poslušne nasleduje božie rozkazy a je nekonečne milosrdná. Posolstvo Márie, najväčšej kňažky našich čias, bolo doteraz zahalené rúškom tajomstva. Dlhoročný výskum Marguerity Rigoglioso, PhD., nám ponúka nový pohľad na históriu ženskej mystiky kristovských čias a na históriu božského zázračného počatia kňažkami naprieč starobylými kultúrami celého sveta.

Knihy:

The Cult of Divine Birth in Ancient Greece (2011)

Virgin Mother Goddesses of Antiquity (2012)

The Mystery Tradition of Miraculous Conception: Mary and the Lineage of Virgin Births (2021)

Kniha The Mystery Tradition of Miraculous Conception: Mary and the Lineage of Virgin Births, pojednáva o živote kňažky Márie, ktorá bola od narodenia pripravovaná pre svoju veľkú úlohu. Mária bola počatá tiež božským spôsobom. Jej matka Anna bola zasvätená kňažka, ktorá patrila do línie hebrejských kňažiek, svätých žien, ktoré boli celý život panny a niesli učenie zázračného božského počatia celé generácie (o Anne Anna a Joachim). Mária vyrastala v chráme a bola pripravovaná na svoju úlohu. Stať sa matkou božieho syna. Mária je najväčším avatarom, ktorý kedy kráčal po Zemi a je kľúčom ku posolstvu Krista. Ona je Sofia, ona bola stelesnená múdrosť a božská ženská láska. Podľa Rudolfa Steinera bola Mária inkarnáciou egyptskej Isis a v tele Márie zavŕšila svoju púť na Zemi. Ona bola učiteľkou Márie Magdalény, ktorá sa stala posledné roky mystickou bránou pre mnohé ženy. Ale Mária Magdaléna je len jej nasledovníčka. Teraz nastal čas, kedy Mária a jej posolstvo sa stáva videným a znova zjaveným. Mnohé ženy sú už pripravené, aby nasledovali svetlo Márie. Božej panny, ktorá vo svojom lone zhmotnila božie svetlo a zrodila na tento svet božie dieťa, ktoré zmenilo históriu a započalo novú paradigmu života na Zemi. Dnes sme opäť v takomto historickom zlome, ale našou úlohou nie je nasledovať avatara, ale stať sa vlastným avatarom a svetlom vo svojom živote.

Marguerite Rigoglioso, PhD., pôsobí na kalifornskej univerzite, kde viedla výskum a dizertačnú prácu na tému zázračného božského počatia naprieč históriou. Vedie mystickú školu Seven sisters mystery https://www.sevensistersmysteryschool.com/ , prednáša a píše knihy. Marguerita svoje učenie spája s Plejádami, ktoré v mytológii predstavujú sedem sestier, ktoré sú prepojené s našou ľudskou pozemskou rasou, ktorá bola v minulosti priemiešaná s inými obyvateľmi vesmíru.

Marguerita hovorí o viacerých možnostiach zázračného počatia. Ženské lono je alchymická dielňa a sila ženského lona bola i je zneužívaná. Mária bola v jednote s božským svetom a bola čistou vo svojom tele, v mysli i v srdci a preto počala kristovské vedomie v podobe Ježiša. Avšak v pradávnej histórii dochádzalo i ku oplodneniu pozemských žien negatívnymi entitami z iných sfér. Tak sa dostali na Zem a poškvrnili rodové línie čistých božských počatí. Poškvrnili skutočné kráľovské rody, ktoré tu boli, aby priniesli ľudstvu múdrosť a pozdvihnutie vedomia. Tieto entity sa infiltrovali medzi ľudí astrálnym stykom so ženami a preto môžeme tak často nachádzať v mytológii príbehy bohov, ktorí zvádzali a znásilňovali pozemské ženy.

Zázračné počatie bola pôvodne výsostne ženským alchymickým umením. Panenské kňažky dokázali počať dieťa, dcéry, svoje kópie, len tým, že sa spojili s božským mužským princípom a prijali oplodňujúce svetlo do svojho lona.

Neskôr sa stalo zázračné božské počatie cestou ako priviesť na Zem dôležitých avatarov, ktorí prinesú ľudstvu múdrosť a učenie.

Zázračné božské počatie však mohlo prebiehať i pri pohlavnom styku muža a ženy, kedy pri posvätnej tantrickej ceromónii, hieros gamos, boli títo dvaja schopní splodiť božské dieťa s vyšším vedomím.

Je to biologicky možné? Príroda nám dáva odpoveď


Partenogenéza - Wikipédia

Partenogenéza (iné názvy: partenogenetické rozmnožovanie, samobrezivosť, zastarano [alebo po latinsky]: parthenogenesis) je druh rozmnožovania a najčastejšie sa definuje ako vznik živočíšneho či rastlinného embrya (príp. v širšom zmysle sporofytu/dospelého jedinca) z vajcovej bunky (u rastlín podľa niektorých definícií aj z inej bunky zárodočného mieška alebo naopak len z diploidnej vajcovej bunky) bez oplodnenia.

...partenogenéza je u živočíchov známa pri ploskuliciach, hlístach, vírnikoch, niektorých kôrovcoch, niektorých druhoch hmyzu, u niektorých drsnokožcov a šupinavcocha a z vtákov len u moriek. Zaujímavosťou je, že partenogenéza nebolo pozorovaná u morských živočíchov (okrem 2 výnimiek: medúza Margelopsis haeckeli a perloočka Penialia avirostris)


Chrámové kňažky, ktoré vykonávali obrady posvätnej sexuality, boli už len slabým odleskom veľkého mystéria. To ako dnes vníma história chrámové kňažky mnohých starobylých kultúr a čo o nich vieme, je iba zbytok toho, čo ostalo zo skutočného učenia veľkého mystéria. Napríklad kňažky starovekého Grécka a najmä Ríma boli často zneužívané mocenskými chúťkami panovníkov. Vestálky, boli panenské kňažky v Ríme, ktoré chránili večný oheň, ktorý chránil celú ríšu. Ich kundalini sila, ich lono, ich vnútorný oheň bol zasvätený ochrane krajiny, ale boli často sexuálne zneužívané panovníkmi, ktorý si takto uzurpovali moc a zneužívali čistú dievčenskú a ženskú silu lona pre svoje zvrhlé chúťky po nekonečnej moci a sile. Podobne sa to dialo i v Egypte a v iných ríšach. Ale opakujem, to už bol úpadok veľkého mystéria, ktoré sa však nestratilo úplne a dnes ožíva vďaka príbehu Márie.

Veľkým zdrojom informácií je apokryfné evanjelium, Jakubovo Protoevanjelium, Gospel of James. Tiež nazývané Máriino narodenie. Obsahuje 25 kapitol, ktoré opisujú počatie Márie, jej narodenie, výchovu v chráme, výber Jozefa ako jej ochrancu atď...

Marguerita skúmala tento text a jeho rôzne preklady a vďaka historickým súvislostiam dospela ku zaujímavým hypotézam a tvrdeniam, ktoré vykresľujú Máriu ako zasvätenú panenskú kňažku, ktorá priviedla na svet božie dieťa. Mária nebola náhodne vybraná. Bola súčasťou kráľovskej línie a súčasťou línie zasvätených kňažiek. Jej príchod na Zem bol predpovedaný. Na počesť jej narodenia bola usporiadaná veľká oslava, kde sa zišli najdôležitejšie duchovné osobnosti tej doby. Prorok Zachariáš vyslovil proroctvo, že jej meno bude známe po celom svete a ctiť ju budú ľudia po celé veky. Prišli i kňažky z chrámu, v ktorom neskôr strávila veľkú časť života. Apokryfné evanjelium odhaľuje mnohé súvislosti, ktoré nezapadajú do učenia cirkvi o Márii, ale zapadajú do historických a kultúrnych súvislostí tej doby.

Prečo sa nám odhaľuje mystérium Márie až v 21. storočí

Posun vo vedomí, ktorý nastal v roku 2012, priniesol veľké spojenie s Máriou Magdalénou, ale to bola prvá iskra, ktorá mala rozhorieť veľký oheň v nás. V našich srdciach, v našich lonách a ukázať nám smer. Teraz prichádza Mária, ktorá jasne ukazuje manifestačnú silu ženského lona. Zhmotnenie božského princípu v nás a v našich životoch je možné. Zázračné božské počatie bez muža už nie je našou úlohou. Žijeme dobu, kedy má dochádzať ku spojenie muža a ženy v hieros gamos. A týmto spôsobom môžu prichádzať na svet i deti novej doby. Nie všetky deti, ktoré sa dnes rodia, sú naozaj deti novej doby. Avšak bez čistého ženského lona to nepôjde. Mária je čisté ženské božské lono. Ona je čistá voda lásky. Ona nám ukazuje našu pravú silu ženskosti, ktorá premieňa i mužské srdce. Toľko žien znevažuje svoje telo a svoje lono, aby sa prispôsobili dobe. Svoju sexualitu dávajú bez premýšľania mužom a preto muži ostávajú na nízkej úrovni vedomia. Iba vedomá žena s čistým lonom môže skutočne prebudiť muža a jeho lásku. Iba vedomá žena dokáže čakať a budovať si sebaúctu, úctu k mužovi i mužovu úctu k nej. Sexualita a telo ženy patria iba žene a ak ju využíva na manipuláciu mužmi, na získavanie pozornosti, spoločenské a ekonomické výhody, stráca svoju skutočnú ženskú silu. Mária sa chce vliať do žien, do ich lona, ale čistá voda tečie len do čistého grálu. Prijať Máriino posolstvo bude pre veľa žien veľmi ťažké až neprístupné. Budú si musieť najprv odpustiť samé sebe. Odpustiť si sebazrady, ktoré vykonali samé na sebe, na svojom lone a na svojej čistote. Prejsť z pokriveného mužského princípu do vedomého ženského princípu a to bez slov a v úplnej pokore. Toto nie je rýchla cesta, ani cesta slávy, ale je to jediná cesta skutočnej kňažky zasvätenej veľkej bohyni.

Vďaka Margueritinmu učeniu o Márii sa mi opäť otvorili spomienky na život kňažky v starovekom Egypte a na skúsenosť s Hieros Gamos. S čistou láskou, ktorá ma čaká i v tomto živote. Prichádza ku mne učenie, ktoré dúfam čoskoro zhmotním do písomnej podoby.

Zdá sa, že som prvá, kto o Margueritinom učení hovorí v československom priestore a vnímam to ako veľmi dôležité, aby som priniesla povedomie o tomto učení do nášho srdca Európy. V prípade, že vás oslovilo Mystérium Márie, môžete zdieľať tento článok s tými, pre ktorých by to mohlo mať veľký význam na ich ceste. V najbližšom období chcem zdieľať či už tu alebo na youtube ďalšie poznatky z Margueritinho výskumu a tiež moje vlastné vhlady. Jún 2021

Sv. Mária z Agredy - knihy Mystické mesto Božie

Na Máriu z Agredy, svätú vizionárku, ma upozornil môj čitateľ pán Pavel, za čo som mu veľmi vďačná. Na tejto adrese sú dostupné jej preložené knihy:

https://www.magnificat.sk/sv-maria-z-agredy-mysticke-mesto-bozie/

Mária z Agredy je pre mňa ďalšou hlbokou studnicou Máriinho učenia.

Budem o ňom určite písať...


PANNA MÁRIA A BARIÉRA MLČANIA

Pre vyváženie informácií odporúčam knihu - Panna Mária a bariéra mlčania - Graham Phillips /Ježišov skutočný otec a hrobka Panny Márie/, pretože kto vie ako to naozaj bolo... skvelá kniha, ktorá osvetľuje život v kristovských časoch, mocenské hry a klamstvá cirkvi.

úryvky z knihy: (1. vydanie, Remedium, 2006)

  • Naša Pani je Panna Mária. Ak to nemyslel iba ako symbolickú poznámku, tak vlastne hovorí, že Mária prišla do Británie. Okrem toho očividne naznačuje, že tajomstvá grálu s ňou nejakým spôsobom súvisia. Jozef slúži grálu a čaká na Pannu Máriu. Azda mal Benedetii pravdu: grál a Mária sú jedno a to isté. (str. 159, kapitola Nový Jeruzalem)
  • Jedného dňa v roku 1601 Richeldis de Faverches, majiteľka walsinghameského sídla, vyhlásila, že počas modlitby k Panne Márii sa jej zjavila Mária. Mária jej vraj povedala, že kedysi žila na tomto mieste a želá si, aby Richeldis prestavala svoj dom na jej pamiatku. ... Od tých čias je táto svätyňa známa ako Anglický Nazaret... (str. 162, kapitola Nový Jeruzalem)